Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с нова сграда

Сградата се намира на ул. „Независимост“ 7Б, срещу дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“.