МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ с прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“ стартира прием на проектни предложение по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, чиято цел е да подкрепи повишаване на конкурентоспособността на земеделието на ...

МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ с прием на проекти от малки и средни предприятия

До 30 април 2022 г. Местната инициативна група „Балчик – Генерал Тошево“ приема проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.113 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ към Стратегията за водено от общностите местно ...

Културни дейци от общините Балчик и Генерал Тошево популяризират добруджанското етнографско богатство

С финансовата подкрепа на Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево, Народно читалище "Светлина-1941" гр. Генерал Тошево, в партньорство с още четири читалища от общините Балчик и Генерал Тошево ще популяризират ...

МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ подписа два нови договора за финансиране

Дейности и по двата проекта трябва да приключат до края на юни 2023 г.

Областен информационен център – Добрич представи възможностите за финансиране на стартиращ бизнес чрез ...

Присъстващите се запознаха и с европейските мрежи и платформи за обучение, за обмяна на идеи и за финансова подкрепа