През 2011 г. пием, пушим и ядем по-малко хляб

През 2011 г. пием, пушим и ядем по-малко хляб
През изминалата 2011 г. средният годишен доход общо на лице от домакинство е 3 937 лв., което е с 3.3% повече спрямо 2010 година. Това показват данните на Националния статистически институт.

Основната част от този доход - 96.1%, е получена под формата на текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и на приходи от предприемачество и продажба на имущество. Останалата част от отчетения общ доход - 3.9%, се дължи на доход от заеми, кредити и спестявания. Работната заплата продължава да бъде основен източник на доход на домакинствата.

 

През 2011 г. работната заплата формира 51.8% от общия доход на  домакинствата, а през 2010 г. - 50.9%. В номинално изражение доходът на домакинствата от работна заплата се увеличава. През 2011 г. домакинствата са разполагали средно на лице с 1 960 лв., получени от работна заплата, докато през 2010 г. тези средства са възлизали на 1 857 лв., т.е. доходът от работна заплата се е повишил с 5.5%.

 

През 2011 г. се наблюдава понижение на дела на пенсиите като източник на доходи за българските домакинства. Социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетение при безработица и др.) формират 33.3% от общия годишен доход на лице от домакинство през 2011 г., а през 2010 г. този дял е 34.2%. През изминалата година продължава тенденцията на намаление на относителния дял на дохода от домашно стопанство в общия доход на домакинствата. За сравнение през 2002 г. този дял е 19.7%, през 2005 г. е 13.4%, а през 2011 г. е едва 1.7%.

 

През 2011 г. българските домакинства са изразходвали 3 494 лв. средно на лице, което е с 6.6% повече от 2010 година. Основната част (85 - 86%) традиционно са похарчени за задоволяване на потребностите, а 5.2% - за плащане на данъци.

 

През 2011 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход достига 36.2%. През последната година се увеличават разходите за жилища, вода, електроенергия и горива с 4.9% спрямо 2010 година. Увеличение се наблюдава и при разходите за здравеопазване (с 8.3%), транспорт (с 4.1%) и съобщения (с 5.9%). Относителният дял на разходите за жилищно обзавеждане остава в границите на 3 - 4%. Разходите за свободно време, култура и образование варират в същите граници. Разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия са по-високи - от 4 до 5%. Делът на разходите за облекло и обувки достига 3.0% през 2011 година.

 

През последната година домакинствата намаляват консумацията на хляб и тестени изделия с 1.3 кг и през 2011 г. тя достига 106.7 кг средно на лице. Продължава тенденцията на повишаване на консумацията на месо, риба и рибни продукти, плодове и зеленчуци. Известно понижение се наблюдава при консумацията на прясно и кисело мляко, а също и на кашкавал.

 

Понижава се потреблението на цигари от 591 броя на лице през 2010 г. на 547 броя през 2011 година. Намалява и потреблението на алкохолни напитки от 23.6 литра през 2010 г. на 23.2 литра на лице от домакинство през 2011 година.


Източник: КРОСС
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+