Кметът Детелина Николова заседава в Комисията по околна среда в Брюксел

Кметът Детелина Николова заседава в Комисията по околна среда в Брюксел
13 – то заседание на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетиката към Комитета на регионите се провежда днес в Брюксел

Комисията ще започне своята работа с приемане на протокола от предходното заседание и разглеждане на становище относно „Енергийната инфраструктура”. Дневният ред продължава с разискване на предложение за създаване на Програма за околната среда и действията на климата, обсъждане на становище относно „Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парниковите газове” и „Енергийната ефективност в градовете и селските райони”. Ще се разгледат и становища относно „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. и  „Подходи спрямо изменението на  климата, съобразени с регионалната специфика”.

 

Кметът на Добрич Детелина Николова е член на УС на Националното сдружение на общините и делегат в Комитета на регионите от 2007 г. Организацията е консултативен орган, който представлява местните и регионалните власти в Европейския съюз. Към Комитета на регионите работят шест комисии, които разглеждат различни области. Това са Комисия по политика на териториално сближаване, Комисия по икономическа и социална политика, Комисия по образование, младеж, култура и научни изследвания, Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика, Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи и Комисия по природни ресурси. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+