Все повече български домакинства съставени от самотници

Все повече български домакинства съставени от самотници
Снимка: © emaxpress
Между последните две преброявания продължава тенденцията към увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст.


Към 1.02.2011 г. населението в Република България живее в 3 006 376 домакинства - обикновени и колективни. Близо три четвърти (73.3%) от всички домакинства живеят в градовете, показват резултатите от преброяването през 2011 г. на Националния статистически институт.

 

Домакинството се формира на основата на съжителството и съвместното битуване на група хора, независимо дали са в родствени или неродствени връзки помежду си или съжителстват в колектив подчинен на общ режим.

От началото на ХХ век до днес броят на домакинствата в страната се е увеличил 4.5 пъти, а живеещото в тях население - 2 пъти.

 

Средният размер на едно домакинство намалява от 5.6 лица през 1900 г. на 2.4 лица през 2011 година, а в градовете - от 4.4 на 2.4 лица. По-значително е това намаление в селата - от 6.0 лица през 1900 г. на 2.5 лица при последното преброяване.

 

През периода 2001 - 2011 г. броят на домакинствата намалява в 21 области, като най-чувствително е намалението в областите Враца - с 13 320 домакинства и Монтана - с 8 550 домакинства. В 7 области броят на домакинствата нараства. Най-значително е това нарастване в областите София (столица) и Варна, където увеличението е съответно със 112 745 и 22 444 домакинства.

 

Между последните две преброявания броят на домакинствата се увеличават с 83 702, а населението на страната намалява с 564 331 души. Нарастващият брой на домакинствата при значително намаляване на населението показва, че продължава процесът на раздробяване на домакинствата, който води до увеличаване на едночленните и двучленните домакинства, за сметка но многочленните.

През 2011 г. повече от половината (59.2%) от домакинствата в България са едночленни и двучленни.

 

Остаряването на населението и свързаното с това намаляване и остаряване на родилния контингент, влиянието на редица икономически фактори и миграционните процеси се отразяват неблагоприятно върху структурата на домакинствата по брой на децата под 16-годишна възраст. За период от десет години броят на домакинствата без деца под 16 години се е увеличил със 211 136, а домакинствата с деца под 16 години са намалели със 127 434. През 2011 г. 75.5% от домакинствата в страната (74.8% в градовете и 77.5% в селата) са без деца под 16 години.

 

Към 1.02.2011 г. в Р България са преброени 787 колективни домакинства (затвори, арести, манастири, защитени жилища, приюти и др.), в които живеят 31 397 лица, или 0.7% от населението на страната. Средният им размер е 39.9 лица. В градовете се намират 57.7% от всички колективни домакинства. В тях живеят 71.3% от лицата.


Източник: NEWSBG
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+