Три проекта на общини от областта очакват одобрение и финансиране по ПРСР

Три проекта на общини от областта очакват одобрение и финансиране по ПРСР
122 проектни предложения с общо заявена безвъзмездната финансова помощ в размер на 106 054 895,71 лв. са преминали предварителна оценка по процедура „Енергийна ефективност“, съобщават от ДФ „Земеделие“

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.


От подадените 128 проекта, 6 се дублират и същите се считат за оттеглени на основание т. 13 от раздел 21.2 „Оценка на административно съответствие и допустимост“ към Условията за кандидатстване. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ на 24.02.2023 г., проектите по процедурата са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка. На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван списък с предварително класираните проекти. Определеният бюджет по процедура „Енергийна ефективност“ е в размер на 29 337 000 лева.


Ако проектът на община Тервел получи финансиране, ще бъде повишена  енергийната ефективност на общинска сграда. Общините Добричка и Балчик  планират дейности за повишаване на енергийната ефективност на Основно училище „Отец Паисий“ в с. Батово и училището в балчишкото село Оброчище. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+