Агенцията за хора с увреждания ще финансира проекти за започване на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Агенцията за хора с увреждания ще финансира проекти за започване на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания
Проектите ще се приемат до 6.03.2023 г. вкл, информират от Областния информационен център в Добрич

Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:


- Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.


- Да нямат  учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества.


- Физическото лице - собственик на едноличното предприятие, е задължено след извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов интерес.


Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо.


Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две групи:


- първа група се отнасят за инвестиционните дейности, чиято продължителност не може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца;


- към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните такива.  Продължителността им не може да бъде по- малка от 36 (тридесет и шест) месеца.


Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+