38 са постъпилите възпитателни дела за 2022 година за малолетни и непълнолетни

38 са постъпилите възпитателни дела за 2022 година за малолетни и непълнолетни
През 2022 година постъпилите възпитателни дела до Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни са 38. От тях 32 са били разгледани, работено е спрямо 56 малолетни и непълнолетни лица.

В информационно-консултативния кабинет към МКБППМН работят трима психолози. Освен с децата, които са постъпили по възпитателни дела, се работи и с деца, чиито родители доброволно са заявили такова желание. Над 150 деца и техните родители са посетили този кабинет през 2022 година, посочи секретарят на комисията Наталия Франгова. 


Най-честите проблеми са във взаимоотношенията между децата и родителите, кражби, увреждане на чуждо имущество, а през последната година се забелязва и зачестяване на случаите на управление на МПС без необходимата възраст и свидетелство за управление. 


Наталия Франгова уточни, че в по-голямата част от случаите на противообществени прояви на деца и младежи родителите съдействат на институциите, но има и такива, при които за това са необходими повече усилия и разговори. От училищата в Добрич също постъпват сигнали за проблеми с определени ученици, като в повечето от случаите става въпрос за агресия. Затова и от Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни провеждат и лекции в образователните структури, с цел превенция и намаляване на степента на агресията в учениците. Такива предстоят във ФСГ „Васил Левски“. Те се провеждат винаги по желание на ръководството на съответното училище.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+