35 проекта за изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи са подадени по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

35 проекта за изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи са подадени по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020
35 проектни предложения са подадени по процедура чрез подбор „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 еквивалентни жители в селските райони“ по подмярка 7.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Определеният бюджет по процедурата е в размер на 97 790 000 лева. Заявената безвъзмездната финансова помощ /БФП/ на всички 35 подадени проектни предложения е в размер на 91 223 876,58 лв. Общата сума на безвъзмездна финансова помощ е по-малка от размера на определения за същия период на прием бюджет. В тази връзка е наличен бюджет за всички подадени проектни предложения по процедурата и не е необходимо извършване на предварителна оценка.


Подадените проекти подлежат на последваща оценка за административно съответствие и допустимост и на техническа и финансова оценка.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+