Над 1,8 млн. лева изплати ДФ „Земеделие“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020

Над 1,8 млн. лева изплати ДФ „Земеделие“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020
По мярка 1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места“ от Стратегията на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ са изплатени 86 753,89 лв. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за дооборудване на ресторант, който предлага рибно меню и суши.


На Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) са изплатени 387 024,34 лв. по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 по мярка 3.2 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска по формата на авансово плащане.


126 487,84 лв. са преведени на бенефициер по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги". Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсация за пропуснатите ползи при отглеждането на аквакултури в рибовъдно стопанство „Скалица - Овчи кладенец“ попадащо в обхвата на защитена зона по „Натура 2000“ - язовир Овчарица, където плана за управление включва запазване на местообитанията на голям и малък корморан, сива чапла, розов и къдроглав пеликан.


ДФ „Земеделие“ изплати 100 680,53 лв. безвъзмездна финансова помощ на местни инициативни рибарски групи. Тя се отпуска под формата на междинни плащания за финансиране на текущите разходи на групите за първото тримесечие на 2021 година по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+