Общинските съветници на Каварна одобриха тегленето на кредит от над 20 милиона лева

Общинските съветници на Каварна одобриха тегленето на кредит от над 20 милиона лева
Сумата от 20 600 000 лв. е предназначена за реализирането на четири инфраструктурни проекта. Десет общински съветници от групите на ГЕРБ, ВМРО, Атака и НФСБ гласуваха „за“ тегленето на кредит, седем бяха „против“.

Кредитът на обща стойност до 20 600 000 лв. е предвиден за следните четири проекта:


1.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Черноморска“ гр. Каварна. Проектът предвижда цялостна реконструкция на бордюрите, тротоара, банкетите, ремонт на кръстовището с минимум 5 м навлизане след него и ремонт на подлеза, намиращ се в началото на улицата. Стойността е до 9 800 000 лв. с ДДС.


2.Реконструкция и възстановяване на паркови пространства в гр. Каварна. Проектът предвижда обновяване на съществуващите пешеходни пространства, изграждане на нови алеи, подмяна на бордюри и настилки, възстановяване на чешми, нови кошчета за отпадъци, подмяна с нови паркови пейки и обособяване на нови пространства за отдих и забавления. Създаване на достъп на хора с увреждане, доизграждане на детска площадка в източната част на парка, парково осветление в източната част на парка, подмяна на ел. инсталация, озеленяване на паркови пространства, монтиране на заграждения по част от източната граница на парка. Проектът е на стойност до 3 500 000 лв. с ДДС.


3.Изграждане на улична канализация О.Т.1304 ДО О.Т.1301 НА ул. „НЕФТЯНИК“ И ОТ О.Т.1301 ДО СЪЩЕСТВУВАЩА РШ 483 НА ул. „ПРОСТОР“ в гр. Каварна. Предвидените дейности смесена канализация за битови и дъждовни води, започваща от о.т. 1304 на ул. „Нефтяник“, като се ситуира в средата на уличното платно, минава последователно през о.т. 1303, 1302 и 1301 по ул. „Нефтяник“ и о.т. 1300, 1299, 1298, 1297 се зауства гравитачно в съществуваща РШ 483 на ул. „Простор“ (около о.т. 1296). Общата дължина на канализационната мрежа е L=383m с диаметър Ф315mm РР. Предвидената сума е до 3 000 000 лв. с ДДС.


4.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Георги Кирков“, ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Христо Ботев“ в гр. Каварна в частта от ул. „“ Стефан Караджа“ до ул. „Сава Ганчев“. Предвидената сума е до 4 300 000 лв. с ДДС   


Източниците за погасяването на дълга са собствени бюджетни средства на Община Каварна. 


След представянето на докладната от вносителя й кметът на Община Каварна Елена Балтаджиева стана ясно, че четири от шестте комисии са изразили несъгласие с тегленето на дългосрочния дълг. В залата общински съветници изразиха опасенията си, че толкова голям кредит ще доведе до финансова нестабилност на общинската хазна и ще постави следващата местна власт в заварено положение. Марийка Стоянова, председател на Комисията по финанси в ОбС Каварна, заяви, че липсват цели и технико-икономическа обосновка, за да знаят какви ще са и количествено стойностните сметки, каквито общинските съветници нямат. Очакваните срокове за реализация също са неясни, липсва и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на тези проекти. При положение че бюджетът на Община Каварна е около 8 милиона лева, максималният дълг на година, който тя може да поеме е за сумата от около 970 000 лв. При кредит от 20 милиона лв. е ясно, че ще се изисква много по-голяма сума, заяви още Марийка Стоянова.


Нина Ставрева, общински съветник, представи в залата експертна обосновка от инж. Тодор Ахпазов. В нея той посочва, че предвидената сума от 9 800 000 лв. за ул. „Черноморска“ е твърде завишена. По направения от него преглед реалната стойност на проекта е до 7 500 000 лв., включително за СМР, непредвидени работи, инвестиционен контрол и други. Той изразява и резерви по отношение на ремонта на пътната конструкция и призова тя да не се пипа, тъй като е в добро състояние. Това ще намали разходите с още 1 500 000 лв. 


Независимо от изразените в зала доводи при гласуването докладната на кмета на Община Каварна Елена Балтаджиева получи одобрението на 10 от 17-те общински съветници и така се даде зелена светлина за тегленето на кредит от близо 21 милиона лева при одобрение на проектите. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+