1787 лв. е средната брутна заплата за септември в страната

1787 лв. е средната брутна заплата за септември в страната
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2022 г. намаляват с 32.0 хил. спрямо края на юни 2022 г., като достигат 2.28 милиона

Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в  секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“  и  в „Култура, спорт и развлечения“ .


Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобещни“  и „Образование“.


По информация на НСИ, средната брутна месечна работна заплата за юли 2022 г. е 1 750 лв., за август - 1 693 лв., и за септември - 1 787 лева.


Секторите, в които се наблюдава най-голямо увеличение  на заплатите  са „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7.8%, „Държавно управление; държавно обществено осигуряване“ - със 7.3%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 6.1%.


Най-голямо намаление на заплатите - със 7.5%, е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности“ и в „Добивна промишленост“ - със 7.3%.


Най-високи са заплатите през третото тримесичие на 2022г. са в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 4 191 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 554 лева;  „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 533 лева.


Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 069 лева; „Доставяне на води;  канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 1 286 лева.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+