Община Добрич започва прием на документи за процедурата "Топъл обяд"

Община Добрич започва прием на документи за процедурата "Топъл обяд"
Община Добрич започва прием на документи на лица, желаещи да им бъде предоставена услугата „Топъл обяд“.

При подаване на заявленията-декларации се изисква документ за самоличност - за справка. Ако в семейството има деца, родителите трябва да представят акт за раждане на децата /за справка/. Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК, е необходимо да представят копие от Експертно решение на ТЕЛК. Безработните кандидати трябва да носят със себе си регистрационен картон от Дирекция „Бюро по труда“. 


 


Основни целеви групи за предоставяне на топъл обяд са: 


1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; 


2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; 


3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; 


4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; 


5. скитащи и бездомни лица; 


6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 


Топлият обяд ще бъде раздаван на два пункта – разливна към Клуб на пенсионера „Отец Паисий“ с адрес гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ №82 и трапезария към Храм „Света Троица“ с адрес: гр. Добрич, ул. „Цар Иван Асен“ №2. Община град Добрич работи в насока за разкриване на още един или два пункта за раздаване на храна.


За да се гарантира, че помощта ще достигне до най-засегнатите от кризата, Община Добрич идентифицира най-нуждаещите се лица. 


Повече информация за проекта и начина на кандидатстване можете да откриете и на страницата на Община Добрич в интернет.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+