Социални работници ще консултират приемни родители по проект

Социални работници ще консултират приемни родители по проект
Община Добрич ще осъществи подбор на социални работници по проект "И аз имам семейство".


Oбщина  Добрич в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство" ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа" на наша територия, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме".

В основните функции на длъжността е познаването и прилагането на нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата "Приемна грижа". Социалният работник трябва да познава подробно всички дейности, свързани с услугата и да ги прилага в работата с приемните семейства. Той ще консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.
   
От него се очаква и да предоставя подкрепящи услуги - обучения на кандидати за приемни родители, супервизия, семейна конференция и групи за самопомощ, както и да работи в тясно сътрудничество с отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане".  Негово задължение е да поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата, настанени в приемни семейства.

Подробности с изискванията и начина на кандидатстване ще откриете на сайта на общината, както и  списъци на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто до 8-ми януари 2012 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+