Реализацията на проект „Нова възможност за младежка заетост” продължава

Реализацията на проект „Нова възможност за младежка заетост” продължава
Агенция по заетостта продължава реализацията на проект „Нова възможност за младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, насочен към безработни младежи до 29-годишна възраст


Проектът се реализира в две основни насоки:


- сключване на  трудов договор с условие за обучение по време на работа, като през времето на обучението обучаемият получава трудово възнаграждение за действително отработеното време. С такъв трудов договор работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност. Договор по чл. 230 от КТ се сключва с младежи, които не притежават квалификация по професията, по която ще бъдат обучавани в процеса на работа. Допустимо е такъв договор да се сключва с лица, които притежават квалификация, но по друга професия или специалност. Съгласно разпоредбите на КТ, работодателят е задължен да осигури работа за срок до 3 години, съобразно придобитата квалификация, на успешно завършилите обучение лица по проекта (чл. 230, ал. 4 от КТ).


- сключване на трудов договор с условие за стажуване, като възнаграждението е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място (чл. 233б от КТ). Стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност. Такъв трудов договор може да се сключва само с лица, които притежават квалификация, придобита в системата на средното или висшето образование, за работа на длъжност, която съответства на придобитата от лицето квалификация. Освен това е регламентирано предоставянето на допълнителни средства от бюджета на проекта за разходи за осигуровки, дължими по КТ и КСО за сметка на работодателя за всеки стажант, който след изтичането на 6-месечния стаж бъде нает от работодателя на безсрочен трудов договор (стимули).


Наставници по проекта могат да бъдат определени от работодателя негови служители/работници, назначени на трудово или служебно правоотношение. Предвидено е средства за разходи за възнаграждение на наставниците в размер 1/2 от минималната работна заплата да бъдат предоставени само в случаите при осигуряване на заетост по реда на чл. 230, ал. 1 от Кодекса на труда – обучение по време на работа, като средства ще бъдат предоставени само за онези наставници, които са наети на трудово или служебно правоотношение при работодателя. При стажуване не се поемат разходи за възнаграждение на наставник. 


По проекта се възстановяват и разходи за обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдените републиканска, областни или общински транспортни схеми или за железопътни превози на пътници в случаите, когато безработното лице е приело предложената от Агенция по заетостта „подходяща работа“ по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта. Разходите за транспорт покриват стойността на разходооправдателните документи (билети - до 2 транспортни средства на ден в една посока; дневни карти), съответстващи на отработените дни за първия месец от стажа/обучението по време на работа.


Участието на безработни младежи в проекта би им осигурило придобиване на професионален опит и практически умения, чрез включване в стажуване - за притежаващите професионална квалификация, както и осигуряване на обучение на разкрито работно място по проекта - за младежи без квалификация и трудов опит. По този начин се създават реални предпоставки за устойчива заетост на включените младежи.


Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки ще се обработват по реда на тяхното подаване.


Повече информация за изпълнението на проекта може да откриете на официалната страница на Агенцията по заетостта   https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020-procedura-mladezhka-zaetost/ и във всички дирекции „Бюро по труда“ в страната.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+