Отказът за добив на природен газ в Тошевско е незаконен реши ВАС

Отказът за добив на природен газ в Тошевско е незаконен реши ВАС
Върховният административен съд потвърди решението на Административния съд във Варна, че решението на РИОСВ Варна да откаже разработването на блок „Добрич“ и добив на природен газ в региона е незаконосъобразен.

Върховният административен съд потвърди решението на Административен съд – Варна от януари тази година, с което е отменен отказа на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич. Предмет на съдебния спор е инвестиционно предложение от „Русгеоком БГ“ ЕООД за „Разработване и усвояване на находище „Спасово“ с площ 219кв. км. в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ.


Върховните магистрати от касационната инстанция приемат, че Решението за оценка на околната среда на РИОСВ е незаконосъобразно и първоинстанционният съд правилно го е отменил. В него няма изведени фактически основания за издаването му. Не са посочени и конкретни факти и доказателства, които се вземат предвид, не са посочени и какви са становищата на страните и участниците по отношение на тези факти. РИОС не е осъдил и фактите, доказателствата и становищата на страните.


Наред с това в рамките на съдебния контрол Варненският административен съд е установил и нарушение на административно производствените правила по отношение развитието на административния процес с участието на страните, както и на процесуалните действия, извършени от РИОСВ.


В Решението си Административен съд - Варна е посочили, че в производство на съдебен контрол подлежи не качеството и съдържанието на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда, а законосъобразността на решението, с което е отказано одобряването му. Първоинстанционният съд обръща внимание на противоречащи си становища от едни и същи органи – Басейнови дирекции „Дунавски район“ и „Черноморски район“, както и РЗИ Добрич. Посочва се също, че избирателно са цитирани само становищата, събрани след обществените обсъждания, които са в обратен смисъл на тези, дадени при първоначалната оценка на доклада.


Поради тези нарушения върховните магистрати приемат, че решението на Варненския административен съд правилно и следва да бъде оставено в сила.


Инвестиционното намерение на „Русгеоком“ за добив на природен газ в землищата на 18 населени места в региона предизвикаха масови протести през 2017 година. Основните опасения на местното население са, че има реална опасност от замърсяването на околната среда в най-плодородната земя на България, както и от замърсяването на единствения източник на питейна вода. В края на 2017 година беше свикан референдум, на който близо 97% от имащите право на глас се обявиха против добива на подземни природни богатства в община Генерал Тошево. Последва отказ на РИОСВ Варна на инвестиционното намерение, което беше обжалвано в съда от фирмата инвеститор. 


Решението на ВАС е окончателно.


  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+