1 166 лв. е средната месечна заплата за област Добрич през първото тримесечие на 2022

1 166 лв. е средната месечна заплата за област Добрич през първото тримесечие на 2022
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2022 г. намаляват с 0.1 хил. или с 0.2% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 35.2 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 0.9% (до 10.3 хил.), а в частния сектор намалението е с 0.7% (до 24.9 хиляди), сочат данните на отдел Статистически към ТСБ Североизток.


В края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 0.3%, или с 0.1 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор  има увеличение с 1.6%., а в частния сектор намаление с 1.1%. 


Средната брутна месечна работна заплата за месец януари 2022 г. е 1 149 лв., за февруари - 1 139 лв. и за март - 1 211 лева. 


През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта e 1 166 лв. при 1 593 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 379 лв., а в частния - 1 076 лева.


През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства със 7.1% в сравнение със същия период на 2021 година. 


Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите: 


-„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 2 623 лв.;


-„Финансови и застрахователни дейности” – 1 785 лв.;


-„Държавно управление” - 1 506 лв.;


-„Хуманно здравеопазване и социална работа” - 1 483 лв.;


-„Образование” - 1 433 лева.


Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: 


- „Административни и спомагателни дейности” - 807 лв.; 


-„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 876 лв.;


-„Професионални дейности и научни изследвания ” - 891 лв.;


-„Строителство” - 898 лева.


 


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+