Открита е процедурата за кандидатстване по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност

Открита е процедурата за кандидатстване по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност
На основание Решение № 32-36/29.03.2022 год. И Решение № 33-2/26.04.2022 год. на Общински съвет, Община град Добрич обявява за открита процедурата за кандидатстване по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на общината за 2022 година.


Бенефициенти по настоящата Програма могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) с адрес на регистрация на територията на Община град Добрич и дружества по Закона за задълженията и договорите, като проектните предложения се подават чрез формуляр за кандидатстване, съгласно изискванията на Програмата, приета с Решение № 19-23/30.03.2021 год. на Общински съвет.


Краен срок за кандидатстване – 17.06.2022 год., 17 часа. Получените след този срок предложения няма да бъдат разглеждани.


Съгл. Раздел I, чл. 5 на Програмата, обявяваме информационен ден за кандидатстващите организации на 25 май от 15 ч. в малката заседателна зала на Община гр. Добрич.


С Програмата, формуляра за кандидатстване и приложенията можете да се запознаете на Интернет страницата на Община град Добрич, Секция „Общински съвет“, подсекция „Стратегии, планове и програми“, подсекция „Програми“ - „Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност“.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+