1 593 лв. е средната месечна работна заплата у нас през първото тримесечие на годината

1 593 лв. е средната месечна работна заплата у нас през първото тримесечие на годината
Средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е 1 566 лв., за февруари -
1 545 лв., и за март - 1 668 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 593 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Образование“ - с 16.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 10.4%, и „Държавно управление“ - с 8.1%. Най-голямо увеличение на заплатите е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6.9%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 6.6%.


През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.0% спрямо първото тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 34.4%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 32.7%, и  „Административни и спомагателни дейности“ - със 17.3%, а в „Образование“ и „Държавно управление“ се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 година. 


Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2022 г. са:


•„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 


далекосъобщения“ - 4 060 лева;


•„Финансови и застрахователни дейности“ - 2 540 лева; 


•„Професионални дейности и научни изследвания“ - 2 264 лева.


Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:


•„Хотелиерство и ресторантьорство“ - 964 лева;


•„Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 005 лева;


•„Други дейности“ - 1 088 лева.


Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 1.8%, а в частния - с 11.6%.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+