В кои случаи ДФЗ ще отхвърля частично или изцяло заявки за плащане по проектите на МИГ?

В кои случаи ДФЗ ще отхвърля частично или изцяло заявки за плащане по проектите на МИГ?
Крайният срок за извършване на текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМP за съответната територия на МИГ е 30 септември 2025 г.

В Държавен вестник бр. 35 от 10.05.2022г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба N 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл.. 96, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (НИД на Наредба №4), предаде ruralnet.Определени са нови срокове за изплащане на заявките за плащане, както и за приспадане на авансовите плащания по подмярка 19.4,Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020.


В преходните и заключителните разпоредби се създават допълнителни 4 алинеи.


Първата допълнителна алинея гласи, че  Държавен фонд .Земеделие“ ще отказва изплащането на част или на цяла заявка за плащане, подадена след 30 септември 2024 г. когато сумата на допустимата финансова помощ по предходните заявки и допустимите разходи по съответната заявка по подмярка 19,4 надхвърля 25 на сто от сумата на одобрените от Дф3 средства от ЕЗФРСР по проекти към мерките от стратегията, включително одобрената финансова помощ за текущи разходи и разходи за популяризиране, както допустимите разходи по последната заявка за плащане.


Освен това, Държавен фонд „Земеделие“ ще може да отказва изплащането на част или цялата последна заявка за плащане за 2022 г., когато сумата на допустимата финансова помощ текущи разходи по предходните заявки и допустимите текущи разходи от последната заявка за 2022 г. надхвърля 80 на сто от сумата на допустимите до 2022г. и допустимите по последната заявка за плащане за 2022 г. текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегията.


Отказ от страна на ДФЗ може да настъпи за изплащането на част или цялата последна заявка за плащане за 2023 г., 2024г. и 2025 г., когато сумата на допустимите текущи разходи през годината надхвърля 80 на сто от сумата на общо допустимите текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегията за същата година.


НИД на Наредба №4 влиза в сила от деня на обнародването и в Държавен вестник.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+