Дирекция “Бюро по труда” разполага програми и насърчителни мерки за заетост и обучение

Дирекция “Бюро по труда” разполага програми и насърчителни мерки за заетост и обучение
Дирекция “Бюро по труда”- Добрич уведомява работодателите от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през юни 2022 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:


•безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства –4 703 лв.;


•за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 663 лв.;


•безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 11 767 лв.;


•безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 996 лв.;


•безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 9 888 лв.;


•безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 9 207 лв.;


•безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 8 016 лв.;


•безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 294 лв.;


По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 12.05.2022 г. до 20.05.2022 г., включително.


Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа: 


•безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 618 лв.;


•осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ)- 4 502 лв.


Програми за обучение и заетост:


•Национална програма "Помощ за пенсиониране" - свободни средства - 5 256 лв.;


Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства – 4 091 лв.;


Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Добрич, както и на тел. 058 /602631; 0882824970; 0899825417 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+