ОИЦ – Добрич и регионалният координатор на Национална селска мрежа проведоха работна среща

ОИЦ – Добрич и регионалният координатор на Национална селска мрежа проведоха работна среща
Инж. Геновева Друмева, управител на Областен информационен център-Добрич (ОИЦ-Добрич) и Маринела Георгиева, регионален координатор за област Добрич на Националната селска мрежа (НСМ) проведоха поредната годишна работна среща.

Управителят на ОИЦ-Добрич информира, че екипа й е в очакване за одобряване и стартиране Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2021-2027 г. Както и до сега, чрез различните комуникационни канали и организиране на тематични информационни събития, експертите активно ще подкрепят с безплатна експертна информация потенциалните бенефициенти. Г-жа Георгиева бе запозната и с новия териториален подход и Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) от Програма за развитие на регионите, както и с ролята на експертите в звената за медиация и публични консултации в Регионалните съвети за развитие. Регионалният координатор на НСМ бе информиран за актуалната процедура за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) по линия на REACT EU, както и за планираните информационни събития на ОИЦ – Добрич до края на 2022 г.


Регионалният координатор на НСМ представи предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. до края на 2022 г. Съгласно Индикативната годишна работна програма през октомври е планирано да стартира подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, която ще подкрепи младите земеделски стопани с до 25 000 евро, а Националната служба за съвети в земеделието ще подпомага кандидатите. Обсъдена бе и ролята на регионалните координатори и служби в процедурата BG06RDNP001-2.002 по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014-2020 г.


По време на срещата беше обсъдено възможностите за сътрудничество и провеждане на съвместни събития в област Добрич по ПРСР 2014-2020 и Стратегически план по Общата селскостопанска политика 2021 - 2027 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+