Европейско финансиране за подобряване на енергийната ефективност в преработващите предприятия

Европейско финансиране за подобряване на енергийната ефективност в преработващите предприятия
Областен информационен център-Добрич представи пред близо 50 души предстоящата процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., чрез европейския инструмент REACT-EU.

 За осигуряване на по-голяма достъпност до информацията на потенциалните кандидати, срещата се проведе хибридно - присъствено в сградата на Община град Добрич и виртуално във Фейсбук страницата на центъра.


С финансов ресурс от 136 226 120 лв. процедурата ще подкрепи проекти за подобряване на енергийната ефективност на микро, малки и средни предприятия, развиващи основната си икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности. Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, да са с приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години и с реализирани общо през трите години определен размер на нетните приходи от продажби.  За микро предприятията се изисква нетните приходи да са равни или повече от 210 000 лв., за малките предприета минималния праг е 750 000 лв., а средните предприятия трябва да имат нетни приходи минимум 3 000 000 лв.


Безвъзмездната финансова помощ за един проект е от 25 000 лв. до 150 000 лв., като финансирането от страна на оперативната програмата е до 50%. Остатъкът от общите допустими разходи по проекта се финансира със собствени средства на кандидата или със средства от външни източници. Помощта по процедурата се предоставя при условията на режим de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.


Предприятията могат да кандидатстват за закупуването и внедряването на инвестиции, който са включени в Списъка на допустимите категории активи (Приложение 18.1 към Условията за кандидатстване). Той се състои от 24 групи непроизводствено оборудване, включващ: котли; горелки; инфрачервеното лъчисто отопление; термопомпи за отопление и охлаждане; слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване; чилъри; енергийно-ефективни охладители на въздух; помпи; енергийно-ефективни изолационни системи в сгради и др. За всички допустими активи са определени референтни цени, който могат при необходимост да бъдат завишени с до 15%. Допустими за финансиране са и разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.


Подаването на проектни предложения ще стартира на 3 май 2022 г в 10 часа е ще приключи на 23 май 2022 г. в 16:30 ч.  Кандидатстването се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на https://eumis2020.government.bg, с използването на валиден Квалифициран електронен подпис. За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.


Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 14 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения чрез модула “Електронно кандидатстване“, в процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на следния линк: 


Пълният пакет документи процедурите (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) са публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg и на интернет адреса на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-202 г. https://opic.bg/


За пропусналите срещата, записът може да бъде гледан на следния линк: https://www.facebook.com/oic.dobrch/videos/290018366666449


Екипът на Областен информационен център – Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата във фейсбук.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+