Приеха Програмата за капиталовите разходи на община Добрич за 2022 година

Приеха Програмата за капиталовите разходи на община Добрич за 2022 година
Планираните средства в проектопрограмата за капиталовите разходи за 2022 година на община Добрич са в размер на 20 950 989 лева, като в тях са включени собствени бюджетни средства и средства, които ще се реализират от второстепенни разпоредители на бюджетните средства и средства по проекти. В раздел Дългосрочен дълг са включени улиците, за които предстои възлагане на строителни дейности.

По време на заседанието възникнаха коментари и въпроси от общинските съветници. 


Арх. Емилия Добрева огласи решението на Комисията по устройство на територията, жилищна политика и строителство. „Ние приехме Програмата за капиталови разходи по начина, по който ни беше представена, като по повод на програмата бяха разисквания и комисията излезе със становище Общинската администрация и „Жилфонд инвест” да направят обследване на общинските жилища  относно необходимите ремонтни работи за общите части и съответно не само визуално, но и със сметки и при актуализация на бюджета да бъдат заложени съответните средства за тези ремонти” – заяви тя.  Относно състоянието на градския парк арх. Добрева заяви, че след провеждане на среща със строители и проектанти относно поддържане на съоръженията и елементите да се информира комисията за становищата им и при необходимост да бъдат предвидени средства. Необходимите дейности, които не са в резултат на вандализъм да бъдат отстранени за сметка на изпълнителя, понеже този обект още е под гаранция”- каза тя и допълни: „В срок до следващото заседание да бъде обходена маршрутната схема по новата транспортна схема, да се докладва състоянието на улиците, необходимостта от ремонтни дейности, предвид разширяване, маркировка, сигнализация, оборудване на спирки и т.н.”.


„В град Добрич има 1210 общински жилища, смятам, че и за тях трябва да се положат необходимите грижи. За основни ремонти на тези общи части трябват пари. Смятам, че трябва да има актуализация на бюджета, за да се погрижим за жилища, които са собственост на община град Добрич и не бива да бъдат пренебрегвани. Една десета от тях имат проблеми” – предложи Божидар Димитров. 


Детелина Николова отправи въпрос относно улиците, по които ще се работи със средствата от поетия дългосрочен дълг. „През изминалата година, по време на заседанието на 15 юни, общинските съветници дадоха съгласие за поемане на дългосрочен дълг за основен ремонт и рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите. Бяха коментирани 69 улици. Сега в докладната записка са посочени 60 улици. Затова питам проведена ли беше процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители или са възложени на изпълнители, с които има сключени рамкови споразумения с общината?” – попита Детелина Николова. По думите на  Пенчо Керванов всички строително-монтажни работи по основен ремонт и рехабилитация се изпълняват по рамково споразумение. „С решение, с което Общинският съвет е избрал да поеме дългосрочен финансов дълг, към списъка беше направен  картов материал, част от ремонтите са извършени през изминалата година. Средствата са от параграф „Текущ ремонт””- категоричен беше той. 


„ Какво се случва с подземните комуникации в улиците, предвидени за ремонт и как ще се компенсира разликата предвид инфлацията и повишаването на цените на строителните материали?” – тези въпроси отправи Надежда Петкова.  „По отношение на подземната инфраструктура – на всяка улица се прави визия, като цяло имаме 5 основни проблема по улиците, заложени за изпълнение. Когато започваме строителство, правим нещата да бъдат устойчиви, там, където е възможно да оправим подземната инфраструктура, го правим изключително професионално. По отношение на инфлацията, в момента се правят анализи и се актуализират стойностите”- отговори инж. Пенчо Керванов. 


Иво Пенчев отбеляза, че Трети път е включен в програмата, но не е бюджетиран. „Колко ще струва ремонта на трети път и какъв ще бъде обхвата му? Той отделен обект ли е? Изобщо каква е политиката по отношение усвояване на парите по този дългосрочен път? Каква е идеята в тези улици? Изпуснати са важни улици, а са добавени едни улици, които са в периферията на града.  Кметът Йорданов обяви, че се подготвя нов кредит за центъра, не го намираме като отражение в капиталовата програма, защо?” – попита той. Инж. Керванов отговори, че Трети път започва от кръстовището на Първи, Втори и Трети път до зала „Добротица”. „Политиката ни е да се ремонтират всички улици, които са в ролята на главни артерии, с висока натовареност и такива, които обслужват изключително много жилищни блокове. Включително и да доразвием промишлената зона.  По отношение на центъра в момента работим изключително упорито и докато не се проведе конкурс, няма как да предложим стойност в капиталовата програма”- заяви той. 


С 29 гласа „за”, 0 – „против” и 3 „въздържал се” беше приета Програмата за капиталови разходи на община Добрич за 2022 година. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+