Общинският съвет на Добрич ще заседава днес

Общинският съвет на Добрич ще заседава днес
Заседанието ще започне в 9 часа днес

Общинският съвет на Добрич ще проведе днес своето редовно заседание. В плана за дневен ред са включени 47 точки. 


Съветниците ще гласуват Програмата за капиталовите разходи и бюджета на общината за 2022 година. 


По време на заседанието ще бъде разгледано предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от масивна двуетажна сграда, частна общинска собственост на ул. „Отец Паисий“ №16 на Народно читалище „Мевляна – 2012“ и Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Добрич. 


В проекта за дневен ред са включени още точки относно Бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Сключване на договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0009-C01, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и комбинирана подкрепа с финансов инструмент с финансов мениджър „Регионален фонд за градско развитие“ АД и други. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+