Окръжен съд – Добрич отчете дейността си за изминалата 2021 година

Окръжен съд – Добрич отчете дейността си за изминалата 2021 година
Председателят на Окръжен съд – Добрич Галатея Ханджиева представи отчет за дейността на институцията и районните съдилищата в Добрички съдебен район през 2021 година.

Данните бяха изнесени пред общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Добрич. Съдия Ханджиева изрази благодарност към всички съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители от Добричкия съдебен район за проявения в условията на продължилата втора година извънредна епидемична ситуация професионализъм и усърдие за осъществяването на ефективно, прозрачно и справедливо правораздаване.


Гости на събранието бяха председателят на Административен съд – Добрич Красимира Иванова, окръжният прокурор  Радослав Бухчев, съдии от Районен съд – Балчик. 


Чрез видеоконферентна връзка във форума се включи и председателят на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян, която даде висока оценка за работата на Окръжния съд. Тя отбеляза много високия процент на приключили в 3-месечен срок дела и изключително високия процент постановени съдебни актове в законоустановените срокове.  „Комплексният поглед върху всичко това може да доведе само до извода за много високия стандарт на правораздаване в Окръжен съд в Добрич, за изключителната експертност, високите морално-етични и професионални качествата на съдиите и на администрацията“, каза съдия Аракелян.


Данните за правораздавателната дейност на Окръжен съд –Добрич сочат, че през 2021г. в съда са постъпили 1561 дела, които заедно с останалите несвършени в началото на отчетния период 509 производства формират общия брой на делата за разглеждане - 2070. За сравнение в предходните две години новообразуваните дела са били съответно 1 691 и 1 617, а делата за разглеждане 1 980 и 1 823. Анализът на данните показва, че през отчетната година са постъпили по-малко дела в сравнение с двете предходни, но стоящите за разглеждане дела са били повече поради по-големия брой на останалите несвършени дела в началото на 2021 година. Приключените през отчетната година дела са 1565, което е съответно с 6% и с 2% повече спрямо двете предходни години. От общо свършените дела, в инструктивния тримесечен срок са приключили 82%, а 98.15% от всички съдебни актове са постановени в установения едномесечен срок за гражданските дела и съответно в двумесечен за наказателните. Съотношението между потвърдените и недопуснатите до касационно обжалване съдебни актове и отменените и изменените актове е 70% към 30%.  


През отчетната година са постъпили 860 граждански дела, които  съставляват 55.1% от общото постъпление. Постъпилите първоинстанционни граждански дела са 98, като 41 от тях са образувани по искове за поставяне под запрещение, а 37 са производствата, образувани по искове по Семейния кодекс - установяване и оспорване на произход, осиновяване и др. Единадесет са делата, образувани по облигационни искове. Четири са производствата, образувани по искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, при съответно 3 и 7 за предходните две години. Наблюдава се спад в постъплението на гражданските производства по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди – едно за отчетната година, при 4 и 6 за предходните два периода. Две са постъпилите дела по вещни искове.


Постъпилите през отчетната година въззивни граждански производства са 436 броя, като 359 от тях са образувани по жалби против решения на районните съдилища, 77 по жалби против действия на съдебните изпълнители. Образуваните частни граждански дела са 24, а въззивните частни граждански – 302. 


В Търговско отделение на Окръжен съд - Добрич са образувани 213 дела. На първо място по постъпление са делата, образувани по облигационни искове и делата от и срещу търговци – 71 на брой, следвани от търговските дела, образувани по искове по Кодекса за застраховане, които са 46. Постъпилите през 2021г. дела по Закона за търговски регистър са 11 бр., а по спорове за отмяна на решения на общо събрание на търговско дружество или на сдружение и за прекратяване на търговско дружество - 34.През отчетната година по молби за обявяване в несъстоятелност са образувани 14 дела. Техният брой е съответно с 13% и 58% по-нисък в сравнение с постъпилите търговски производства от този вид през 2020г. и 2019г. Образуваните първоинстанционни търговски дела по молби за обезпечаване на бъдещ иск през 2021 г. са 40, при 30 и 28 за сравняваните два предходни периода, което позволява да бъде направен извод, че през наблюдаваните години е налице последователно увеличение на търговските дела, образувани по  молби за обезпечаване на бъдещ иск.


През отчетната 2021 г. в съда са образувани 488 наказателни дела. Постъплението е съответно с 19% и с 14% по-високо в сравнение с двете предходни години. Увеличението се дължи основно на по-големия брой постъпили частни наказателни дела.


Постъпилите първоинстанционни наказателни дела от общ характер са 44, като 22 от тях са за общоопасни престъпления – притежание и разпространение на наркотични вещества, и причиняване по непредпазливост на смърт при пътнотранспортни произшествия. Седем от образуваните наказателни дела от общ характер са за престъпления против личността, 5 са за престъпления против собствеността. Пет са и постъпилите дела за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, 4 за престъпления против стопанството.


През 2021г. са постъпили 140 въззивни наказателни дела, като 55 от тях са по жалби и протести срещу присъди и решения на районните съдилища, а 85 против определения и разпореждания на първоинстанционните съдилища.


Общо 8 786 дела са постъпили през отчетния период в петте районни съдилища в региона - в Добрич, Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Тервел. Най-много дела – 5 559, са постъпили в РС – Добрич, което е съответно на факта, че съдът обхваща три общини и се намира в областния център, където живее почти половината от населението на областта. От общо постъпилите дела в районните съдилища 6 390 са граждански и 2 396 наказателни. Постигнатото средно ниво на приключени в тримесечен срок дела – 83%, е показателно за бързината на развитие на производствата в районните съдилища, включително като се има предвид продължилата през година епидемична обстановка, която неизбежно дава отражение върху бързината на разглеждане на споровете. 


Отчетът за дейността на Съдебно-изпълнителните служби в районните съдилища показва, че през годината са постъпили общо 1200 изпълнителни дела. Приключили са на 1 217, като събраната по тях сума възлиза на 945 152 лева. Общият брой на молбите за вписвания, отбелязвания и заличавания, постъпили в Службите по вписванията в районните съдилища от съдебния окръг за 2021 г. е 25 546.


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+