НСИ ще проведе анкетно проучване за доходите и условията на живот в 27 населени места в област Добрич

НСИ ще проведе анкетно проучване за доходите и условията на живот в 27 населени места в област Добрич
През април 2022 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2022”.

С Регламент  на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Проучването за доходите и условията на живот (SILC), е част от изследванията включени в регламента и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво. 


В методологията на изследването са включени следните социални области:


•Основни демографски и социални характеристики на домакинството и неговите членове (възраст, пол, образование,  семейно положение, икономически статус, и др.);


•Монетарни показатели за доходите и социалното разслоение на населението: данни за  доходите от различни източници (от труд, от социални трансфери и т.н.);


•Немонетарни показатели за жизненото равнище: основни данни за жилищните условия, достъп до образование; здравен статус и достъп до здравно обслужване; 


•Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години;


•Социални услуги и програми и участие на домакинството или негови членове в тях.


Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 9 200 домакинства, разпределени във всички области на страната. Област Добрич е представена в извадката с повече от 240 домакинства, разпределени в 27 населени места: гр. Добрич, гр. Балчик, гр. Генерал Тошево, гр. Каварна, гр. Тервел, гр. Шабла, с. Безмер, с. Бенковски, с. Видно, с. Врачанци, с. Граничар, с. Гурково, с. Добрин, с. Златия, с. Йовково, с. Каблешково, с. Карапелит, с. Кранево, с. Крушари, с. Методиево, с. Оброчище, с. Победа, с. Подслон, с. Полк. Савово, с. Пчеларово, с. Царевец и с. Черна. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове.


В периода април - май 2022 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника - Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.


Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+