Районният съд в Добрич оправда изпълнителния директор на ВиК Добрич по повдигнатото му обвинение

Районният съд в Добрич оправда изпълнителния директор на ВиК Добрич по повдигнатото му обвинение
Решението на Районния съд подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Добрич в 15 - дневен срок.

Районният съд в Добрич постанови решение, с което оправдава обвиняемия Т.Г. по повдигнатото му обвинение за изградено в нарушение на Закона за водите водовземно съоръжение. Съдът призна Т.Г. за невинен по обвинението, че през периода 10 - 14 февруари 2019г., в село Батово, обл. Добрич, в района на Помпена станция „Батово 2“, в качеството си на изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация“ АД - Добрич, чрез посредственото извършителство на други лица, е изградил съоръжение за водовземане от повърхностни води за водохващане водата от притока на река Батовска - земнонасипен бараж /бент/ и отвеждането й по изградения гравитачен водопровод от ПВЦ тръби Ф160мм, с обща дължина 172 метра, до черпателния водоем с обем 600 куб. м., в нарушение на закона. Според обвинението съоръжението било изградено в нарушение на  чл. 46, ал. 1, т. 1, б „ж“ от Закона за водите, съгласно който „Разрешително за ползване на воден обект се издава за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за водовземане от повърхностни или от подземни води“. Твърди се, че бил нарушен и чл.143, т.2 от същия закон, съгласно който „За защита от вредното въздействие на водите се забранява намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително“.


Районният съд оправда Т.Г. по така повдигнатото му обвинение. Мотивите към постановения съдебен акт ще бъдат изготвени в законоустановения срок. 


Делото бе образувано по внесено от Районна прокуратура постановление, с което е направено предложение обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание.


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+