Отпускат допълнителни 68 млн. лева по ВОМР, удължават срока за усвояване

Крайният срок за разходите за съответната територия на МИГ е 30 септември 2025 г

Отпускат допълнителни 68 млн. лева по ВОМР, удължават срока за усвояване

Допълнителни 68,1 млн. лева ще бъдат отпуснати на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), сочат промените на няколко европейски регламента, свързани с разпоредбата със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. На тази база се променят и някои разпоредби в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, съобщават от земеделското министерство.С единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. бе предвиден допълнителен финансов ресурс, с който да бъде увеличен финансовия ресурс, предоставян на местните инициативни групи (МИГ). Съгласно изменението за подхода ВОМР се заделят допълнително общо 68 100 188,89 лв., от които за изпълняващите понастоящем стратегии МИГ са предназначени 58 503 177,10 лв. Това означава, че за всяка МИГ допълнително се предоставят средства в размер до 799,848.12 лв. за изпълнение на стратегията за ВОМР и до 114 264,02 лв. за текущи разходи и популяризиране на стратегията.

Според промените в наредбата Крайният срок за извършване на текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР за съответната територия на МИГ е 30 септември 2025 г.

Това налага нови срокове за изплащане на заявките за плащане, както и за приспадане на авансовите плащания по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г, аргументират се още експертите.

Предложените промени в Наредба 4 са достъпни за обсъждане на сайта на Министерство на земеделието в рамките на 30 дни.