Община Шабла с два нови одобрени проекта

Община Шабла с два нови одобрени проекта
Проектите са с краен срок на изпълнение ноември 2022 г.

С Решение №1/16.02.2022 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика е одобрен проект на община Шабла за обект „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сграда за обществено обслужване в с. Крапец, общ. Шабла“. Подписано е споразумение по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” към Проект „Красива България“ 2022 г. Общата стойност на проекта е в размер на 126 466,00 лв. с ДДС, като съфинансирането от страна на община Шабла е в размер на 60%. Настоящият проект предвижда в сградата на бившата поща да бъдат изпълнени следните мерки: топлоизолация на стени, подмяна на старата дограма с нова, полагане на топлоизолация върху таванска плоча, както и подмяна на покривно покритие. След изпълнение на посочените мерки за повишаване на енергийната ефективност, очакванията са сградата да отговоря на клас „А“ от скалата на енергопотребление. Проектът е с краен срок на изпълнение и отчитане 28.11.2022 г.


С проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – гр. Шабла чрез доставка на кухненско оборудване”, община Шабла кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Проектът е одобрен с Решение на УС на ФСЗ от 14.02.2022 г. Подписан е договор на обща стойност от 46 807,96 лв. с ДДС, от които съфинансирането, което ще бъде осигурено от община Шабла е в размер на 23,09 %. Проектът предвижда доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване, необходимо за подобряване на условията и средата в Домашен социален патронаж гр. Шабла. Старите силно амортизирани електроуреди ще бъдат подменени с нови. Проектът е с краен срок на изпълнение ноември 2022 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+