Финансова подкрепа за земеделските стопани в общините Тервел и Крушари

Финансова подкрепа за земеделските стопани в общините Тервел и Крушари
На 8 февруари 2022 г., Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ стартира втори прием на проектни предложения по подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР.

Тя се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Бюджетът на мярката, след първи прием е 238 854,24 лв., и е насочен към подпомагане развитието на земеделските стопанства; въвеждане на нови технологии и модернизация на производството; привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията  на труд.


Ще бъдат подпомогнати земеделски стопани физически или юридически лица,  регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия, и стопанството им не е по-малко от левовата равностойност на 8000 евро, измерено в стандартен производствен обем. На етап кандидатстване, юридическите лица е необходимо да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по Схемата за единно плащане на площ. Когато кандидатите са създадени до една година преди кандидатстването, и ще подготвят проекти с инвестиции в секторите „Животновъдство”, „Плодове и зеленчуци”, „Етерично – маслени и медицински култури“ и „Технически култури”, няма да се прилагат критериите за минимален СПО от 8000 евро и за доказване на доход от земеделска дейност. Важно условие е едноличните търговци, юридическите лица и физическите лица да имат седалище или съответно постоянен адрес на територията на действие на МИГ „Тервел – Крушари“, и да осъществяват дейностите по проекта на територията общините Тервел и Крушари.


 


Минималният праг на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е 2 000 лв., а максималния  96 000 лв. Безвъзмездната финансовата помощ е в границите от 40% до 60% от общите допустими разходи по проекта.


 


Финансовата подкрепа по мярката може да бъде вложена в закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост (земя), закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване и създаване и/или презасаждане на трайни насаждения и етерично-маслени култури, включително трайни насаждения от десертни лозя. Допустими са и инвестиции за съоръжения/оборудване, необходими за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки. Могат да се закупят специализирани земеделски транспортни средства (камиони, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция и др.), съоръжения и оборудване за напояване в стопанствата (резервоари, сондажи, системи за капково напояване) и др. Производителите ще могат да съфинансират разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери, консултантски услуги и др.


 


Проектните предложения трябва да бъдат подадени до 14.03.2022 г., 17:30 ч., по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.


Условията за кандидатстване и изпълнение са публикувани на страницата на ИСУН 2020 https://bit.ly/3BdktZt. Кандидатите могат да задават въпроси и да искат допълнителни разяснения до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, на следната електронна поща: migtk@abv.bg. Писмените разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстването.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+