Инж.Пенчо Керванов: Работи се по нова визия на пешеходната зона в центъра и прилежащите зони

Инж.Пенчо Керванов: Работи се по нова визия на пешеходната зона в центъра и прилежащите зони
Зам.-кметът по „Устройство на територията“ към Община град Добрич очерта свършеното през 2021 и предстоящото за 2022 в своя ресор

През 2021 г. е изработен проект на План за улична регулация за част от местността „Гаази баба”. Предстои през 2022 г. ПУП-ПУР за част от местността „Гаази баба” на град Добрич – окончателен проект предстои да бъде одобрен от Общински съвет град Добрич.


Инж.Керванов припомни,че на свое редовно заседание, проведено на 21 септември 2021 година, Общински съвет град Добрич, с Решение 25–7 от Протокол №25 създаде Временна комисия за изработване на Техническо задание за проектиране на „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства“. Ще се работи усилено по тази точка.


Множество извършени вече ремонтни дейности по улици в града отчита зам-кметът. Пример за това е ремонтът на улица „Любен Каравелов“,  включващ: ремонт на уличната настилка с площ 5513,20 м2, подмяна на бордюри с обща дължина 2052,40 м,подмяна на тротоарна настилка с павета с площ 3326,90 м2,подмяна на улични осветителни тела, на обща стойност 779 143,21 лв. с   ДДС.


Възстановена е асфалтовата настилка след „Авариен ремонт на канализационна мрежа по ул. „Батовска“ на стойност 6 720 лв. с ДДС.


С ОП „Комуналстрой” е извършено текущо поддържане на пътната маркировка, вертикална сигнализация и светофарните уредби по уличната мрежа на гр. Добрич.


Изготвени са инвестиционни проекти за основен ремонт на ул. „ Захари Стоянов” (от ул. „Сан Стефано” до ул. „Ст. Михакловски”), ул. „Ген. Колев”, ул. „Каменица” и ул. „Бойчо Огнянов”.


С финансиране по Постановление №24 от 29.01.2021 г. на Министерски съвет започнаха СМР за извършване на основен ремонт на:  ул. „Генерал-майор Стефан Попов“;  улица от ул. „Калиакра“ до „Нова бирена фабрика“; улица от бул. „25-ти Септември“ до ПГВМ „Проф. Георги Павлов“;  улица от бул. „25-ти Септември“ до „Битова техника“; улица от бл. „Никола Петков“ до бул. „Русия“.


През 2021 г. е изградена детска площадка за игра на открито, която се намира на ул. „Каменица“, на стойност 56 370,00 лв. с ДДС.


През 2021 г. е извършено залесяване със 200 бр. широколистни дървесни вида, 50 бр. Иглолистни дървета и 100 бр. храсти.


Извършени основни и текущи ремонти на сгради с обществено значение през 2021 г.:


Подменена е дограма в Дом за стари хора, ул. „Лозята“ I-ви път, гр. Добрич на стойност 36 707,81 лв. с ДДС;


„Текущ ремонт на дом за стари хора в гр. Добрич“, с адм. адрес: гр. Добрич, ул. „Лозята“ I-ви път 2, като през 2022 г. предстои приключване на всички видове СМР;


 Подмяна на дограма е осъществена и в Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“, бул. „25-ти Септември“ №60, гр. Добрич на стойност 28 886,41 лв. с ДДС;


Текущ ремонт на покрив на сградата, помещаваща се от Териториална организация на слепите в Добрич, на стойност 9 120,35 лв. с ДДС.


Текущ ремонт на Детска ясла №5 „Пролет“, с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Екзарх Антим I“ №2 на стойност 9 290,52 лв. с ДДС.


Текущ ремонт на стълбище в двора на детска градина №25 „Весела“ на стойност 7 413,68лв. с ДДС.


През 2021 г. е избран изпълнител за Основен ремонт на детска ясла №4 „Щастливо детство“, находяща се на ул. „Любен Каравелов“ №55, гр. Добрич“.. През 2022 г. се предвижда реалното му изпълнение. 


 


През 2021 г. е избран изпълнител  за„Основен ремонт на детска ясла №6 „Първи юни“, находяща се на ул. „Карвуна“ №2, гр. Добрич“. През 2022 г. се предвижда реалното му изпълнение.


Подмяна на дограма в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1-2, ж.к. „Дружба 3“ №57, гр. Добрич на стойност 3 176,10 лв. с ДДС.


„Текущ ремонт на комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра“ на стойност 29 978,94 лв. с ДДС.


„Текущ ремонт на комплекс за социални услуги за деца „Дъга“ и преходно жилище“, включващ цялостно полагане на вънщна топлоизолация по фасадите и други дейности. През 2022 г. предстои приключване на всички видове СМР.


През 2021 г. приключи изпълнението на Проект „Битова канализация в кв. „Рилци“ – етап I“, реализиран чрез осигурена безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС към МОСВ и от бюджета на Община град Добрич. Дейностите по СМР приключиха на 06.07.2021 г. Обектът е въведен в експлоатация от РДНСК-Добрич с Разрешение за ползване №ДК-07-Д-45 от 14.09.2021 г. По проекта са изпълнени следните дейности:


По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община гр. Добрич се изпълнява на три етапа. През 2021 г. завърши изпълнението на Втори етап, който включва 20 сгради, 18 от които са въведени в експлоатация, а за останалите 2 предстои.


През 2021 г. е обновено осветлението по бул. „Добричка епопея“ в рамките на проект BG16RFOP001-1.011-0007-C01 „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“.


Изградено е ново улично осветление по ул. „Любен Каравелов“, в участъка от бул. „Добруджа“ до ул. „Кирил и Методий“.  


Втората клетка за депониране на отпадъци в РД Стожер беше изградана през 2021 г., със средства от отчисленията, заплащани за депонирането на отпадъци, съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.Ще заработи съвсем скоро.


През 2021 година бяха предприети необходимите действия за включване на Община град Добрич в Националната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. 


Закупен е нов служебен автомобил за обслужване на дейността на Центъра за защита на природата и животните. Основните му цели са за реагиране на сигнали, за транспорт на животни, командировки и др. 


Извършен частичен ремонт на „Общински приют за безстопанствени кучета“.


Общият брой за 2021 г. на заловени, обезпаразитени вътрешно и външно, кучета е 335. Извършени са 186 кастрации, маркирани са 202 нови кучета. Осиновени са 121 кучета, а 104 са върнати по местообитанията им след извършаване на обезпаразитяване, маркиране и кастрация.


През 2021 година със средства от Общинския бюджет е извършена кастрация на 84 бр. безстопанствени котки, преобладаващо женски. След кастрацията, общ преглед на здравословното състояние и приложено нужното лечение на заболелеите, котките са освободени и върнати обратно по местата, от които са заловени. Всички кастрирани безстопанствени котки са обезпаразитени вътрешно и външно.


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+