Комисията по земеделие ще обсъди с браншовите организации вариантите за тавани на плащанията

Комисията по земеделие ще обсъди с браншовите организации вариантите за тавани на плащанията
След като през изминалата седмица имаше изслушване на зам. министър Момчил Неков, който представи позицията на МЗм по отношение на таваните и преразпределителното плащане, на идното заседание ще се даде възможност на браншовиците също да изкажат своята позиция.

Публикуваният официално дневен ред за заседанието се състои от една единствена точка, а именно: Изслушване на браншовите организации – постоянни членове на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.  относно прилагането на член 17 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013.


На заседанието са поканени всички постоянни членове на Тематичната работна група, които са представители на бранша, написа председателят на Комисията Пламен Абровски в профила си във фейсбук.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+