ОИЦ представи условията за безвъзмездна финансова подкрепа за млади земеделски производители и малки стопанства

ОИЦ представи условията за безвъзмездна финансова подкрепа за млади земеделски производители и малки стопанства
Чрез виртуална информационна среща, Михаела Козовска-експерт в Областен
информационен център-Добрич запозна над 30 заинтересовани лица с условията за
кандидатстване по подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и
6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г.

По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще се финансират


проекти на земеделски стопани на възраст между 18-40 години за създаване на


жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства. Допустими кандидати са физически


лица, ЕТ и ЕООД, регистрирани по Търговския закон, чийто икономически размер на


стопанства им е в границите на 8 000 евро - 16 000 евро, измерено в стандартен


производствен обем (СПО). Важно условие за допустимост е кандидатите да притежават


професионални умения и компетентности в областта на селското стопанство,


ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост. Ако


те не притежават такива, също могат да кандидатстват при условия, че заложат в бизнес


плана преминаване на обучения, за да отговорят на изискванията за допустимост.


При кандидатстването се подава Бизнес план, който задължително включва увеличаване


на икономическия размер на стопанството с най-малко 4 000 евро, измерен в СПО и поне


една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична


цена не по-малка от 700 лв. Максималния срок за изпълнение на плана е 5 години,


считано от датата на сключване на административния договор.


Общият размер на финансовата помощ за един кандидати е 25 000 евро, разпределена на


две плащания. Първото плащане от 12 500 евро се извършва до два месеца след сключване


на административния договор. Второ плащане в размер на 12 500 евро при коректно


изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.


Крайния срок за кандидатстване е 28.02.2022 г., 17:30 ч.


Подмярката 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ще


подпомогне икономическото развитие, укрепване, модернизацията и технологичното


обновление на стопанствата в размер от 2000 до 7999 СПО. По подмярката могат да


кандидатстват физически лица, ЕТ, ЕООД и ООД, и кооперации, регистрирани като


земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.


Финансовата помощ за един кандидат е не повече от 15 000 евро и ще се изплаща на два


транша. След одобрение и сключване на договор се предоставят 10 000 евро. Второто


плащане от 5 000 лв. е след извършена проверка от Държавен фонд „Земеделие“ за


установяване на точното изпълнение на бизнес плана.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+