С 4 570 016 лева се увеличава бюджетът на община Добрич за 2021 година

С 4 570 016 лева се увеличава бюджетът на община Добрич за 2021 година
"Към края на ноември бюджетът на община Добрич е изпълнен на 96%". Това съобщи кметът Йордан Йорданов по време на редовното заседание на Общинския съвет днес.

Предложението за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2021 година е свързано с настъпили до момента промени. Съветниците дадоха съгласието си приходната и разходната част да се увеличи с по 4 570 016 лева. 


В изпълнение на решение на Административен съд Велико Търново и на ВАС,  управляващият орган на ОПОС приключи процедура по одобрение на окончателно искане за плащане по Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. На 25 ноември от УО на ОПОС е извършен превод на дължимата сума в размер на 2 740 821,32 лева. Сумата е резултат от верификацията в Окончателното искане за плащане и доплащането по междинно Искане за плащане, като е приспаднат аванса. 


В изпълнение на постановление на Министерски съвет, за Община град Добрич са одобрени допълнителни трансфери за целеви разходи за изплащане на разходи за изпълнение на мерки във връзка с Covid -19 в размер на 1 259 550 лева.  Предоставените средства ще се използват за ремонт на сграда във връзка с разкриване на филиал на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, за регулираните професии медицинска сестра и акушерка – 570 000 лева.  Ще бъдат закупени транспортни средства за обезпечаване обслужването на потребители на различни социални услуги и ОП „Обреден дом“, в условията на пандемия от Covid-19. – 286 000 лева. Автомобилите ще се използват за предоставяне на топъл обяд в условията на пандемия от Covid -19 и Комплекса за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания "Палитра". Ще бъдат разчетени средства за извънреден труд, полаган от служителите на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към общината във връзка с изпълнение на мерките срещу разпространението на Covid-19 при необходимост. Осигуряването на средства за извънреден труд обезпечава и дейността на персонала в социалните заведения, който полага 24-часова грижа за потребителите на социалните услуги от резидентен тип, ангажиран с обгрижването на заразени лица, поставени под изолация от здравните власти, карантинираните контактни лица, както и настанените в болнично заведение. - 150 000 лева. 


Ще бъдат осигурени на лични предпазни средства, дезинфектанти, дезинфекция на работни помещения, лекарства, антигенни тестове за регулярно тестване на служителите и други мерки във връзка с осигуряване на безопасни условия на труд в условията на Covid -19, осигуряване на превенция на заболяването и безопасно обслужване на гражданите и потребителите на общински услуги. - 64 617 лева; 


Разходи за изпълнение на мерки във връзка с Covid -19 за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии - 188 933 лева. 


Предвидено е приходната и разходната част на бюджета в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ да се увеличи с 1 259 550 лева, като разпределението по разходни параграфи е съобразено с извършваните от общината мерки за предотвратяване разпространението на Covid-19.


 В бюджета на Общината следва да се предвиди финансов ресурс за възстановяване към Националния фонд на ползваното авансово финансиране за проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ като се актуализира приходната част на бюджета за 2021 г. по „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз“ в размер на 1 322 325 лева. 


Във връзка с влязло в сила окончателно решение на ВАС по Проект „Реконструкция и модернизация на ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е необходимо предоставеното авансово финансиране под формата на заем, да се трансформира в съфинансиране в размер на 98 920,49 лева. 


С писмо от 27 юли тази година, Управляващият орган на ОПРР приключи процедура по одобрение на окончателно искане за плащане по Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Неверифицираната сума е 590 077,51 лева, в т.ч. наложена финансова корекция върху допустимите разходи в размер на 553 031,18 лева и непризнати разходи в размер на 37 046,33 лева. 


Във връзка с провеждането на Детска Евровизия 2021 г. и участието на българските изпълнители в конкурса, Община град Добрич получи покана от БНТ и „Лигна студиос“ за партньорство. Финансовият ангажимент на Общината е в размер на 36 000 лева, като бюджетът включва лицензионна такса в конкурса, разходи за закупуването, записването и издаването на песента и самолетни билети на пътници – две деца и придружаващите ги лица. 


Поради възникнала необходимост от актуализация на Програмата за капиталовите разходи, в бюджета на общината следва да се отразят предложените промени с източници на финансиране собствени бюджетни средства в размер на 136 000 лева и дългосрочен банков заем, в размер на 1 493 626 лева.


Поради възникнала необходимост за текущ ремонт на уличната мрежа са необходими допълнително средства в размер на 1 378 000 лева. Актуализация на разходната част на бюджета, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - увеличение с 1 378 000 лева. 


Поради завишените цени на електроенергията, възникна необходимост от допълнителни средства за заплащане на разходите за улично осветление в размер на 216 000 лева. 


Актуализацията на разходната част на бюджета по дейност 604 „Осветление на улици и площади“ се увеличава с 216 000 лева. 


Договорът за концесия на Спортен комплекс „Русалка“ е прекратен, в тази връзка с цел обезпечаване на спортната дейност в СК „Русалка“е необходимо бюджета на ОП „Спортни имоти“ в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ да се актуализира с 50 688 лв. 


ЗАД „Армеец” АД одобри обезщетение по преписка за щета за 98,64 лева. Одобрената сума е преведена в Община град Добрич и е за нанесени увреждания по сградата на СУ „Св.св. Кирил и Методий“. Актуализацията на разходната част на бюджета в делегираната от държавата дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" на СУ „Св.св. Кирил и Методий ” с 99 лева и актуализация на приходната част на бюджета на община Добрич „Получени застрахователни обезщетения за ДМА” с 99 лева, сумата на полученото обезщетение от застрахователната компания. 


ЗАД „Армеец” АД одобри обезщетение по преписка за щета за 53,20 лева. Одобрената сума е преведена в Община град Добрич и е за нанесени увреждания по сградата на РБ „Дора Габе“. Актуализацията на разходната част на бюджета в делегираната от държавата дейност 751 "Библиотеки с национален и регионален характер" на РБ „Дора Габе” с 53 лева и актуализация на приходната част на бюджета на община Добрич по „Получени застрахователни обезщетения за ДМА” с 53 лева, сумата на полученото обезщетение от застрахователната компания. 


Актуализирането на приходната част на бюджета е в следствие на получените трансфери, както и на преизпълнение на собствените приходи, както следва - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин увеличение с 300 000 лева, наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски увеличение с 66 872 лева и възстановени средства по възмездна финансова помощ, предоставени през 2021 г. на Фондация „Св. Николай Чудотворец“ увеличение с 31 320 лева.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+