Областният информационен център - Добрич проведе информационна обиколка в областта

Областният информационен център - Добрич проведе информационна обиколка в областта
В периода 19-22 октомври 2021 г. Областен информационен център (ОИЦ-Добрич) проведе изнесени приемни в общините Шабла, Каварна, Тервел и Крушари.

Близо 70 посетители на мобилния щанд получиха актуална информация за възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми, Програмата за морското дело и рибарство и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.


Основно интересът беше към отворените и предстоящи подмерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-202 г. До края на годината е планирано да стартират подмерките 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Младите земеделски стопани ще бъдат подкрепени с по 25 000 евро за създаване и развитие на стопанствата си, а с по 15 000 евро ще бъдат финансирани малките земеделски стопанства. Отворената до 22 февруари 2022 г. подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще подкрепя инвестиционни мерки на земеделски производители, допринасящи до по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка и др.


В черноморските общини, Шабла и Каварна, потенциалните бенефициенти се запознаха с предстоящите мерки на Местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“. През 2022 г. са планирани да стартират четири мерки за икономическо оживяване на рибарската територия, подобряване средата за бизнес и заетост и две мерки за оползотворяване на наличния природен, културен и демографски потенциал за развитие на териториалната идентичност.


С общинските експерти се обсъдиха програмите през предстоящия програмен период 2021-2027 г., новите функции на експертите от центъра при прилагането на инструмента „Интегрирани териториални инвестиции“ и планираните инвестиции в проекта на Националния план за развитие и устойчивост.


Отправени бяха въпроси за финансиране на проекти за инвестиции в енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в домакинствата и промишлеността. В проекта на Националния плана за възстановяване и устойчивост са заложени мерки за обновяване на жилищния сграден фонд, обществени и производствени сгради, както и за изграждане на слънчеви системи за битово водоснабдяване и фотоволтаични системи до 4 kW.


Интерес имаше и към мерките за запазване на заетостта към Агенцията по заетостта. Работниците, служителите и самоосигуряващите в засегнатите от пандемията икономически сектори, имат право на компенсация по новата мярка „Запази ме +“. Компенсациите са в размер от 75% от осигурителния доход на служителя за м. юли 2021 г., а за самоосигуряващите от минималния осигурителен доход за тези категории лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. С приетото постановление на МС № 322 от 07.10.2021 г., Агенцията за


заетостта стартира през този месец прием на заявления по мярката „60/40“, която е удължена до края на годината. По мярката, през периода август-декември 2021 г. ще се подкрепят предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 30% през месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. По проект „Заетост за теб“ работодателите могат да наемат безработни лица за период до шест месеца, като на работодателя се изплаща минимална заплата и дължимите осигуровки за всеки нает. Одобрение работодатели са длъжни да запази заетостта на 75% от подкрепените лица за периода, равен на периода на половината период на субсидираната заетост.


С проведените изнесени приемни, ОИЦ-Добрич повиши информираността на гражданите относно предоставяните от центъра услуги. Посетителите споделиха и удовлетвореността си от навременното публикуване на страницата на центъра във Фейсбук разнообразна информация, свързана с финансиране на проектни идеи. Всички получиха рекламни и информационни материали, изготвени от екипа на центъра.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+