1 089 лева е средната месечна заплата за областта през първото тримесечие на тази година

1 089 лева е средната месечна заплата за областта през първото тримесечие на тази година
Средната брутна месечна работна заплата за месец януари е 1 070 лв., за февруари - 1 077 лв. и за март - 1 120 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна заплата за областта e 1 089 лв. при 1 462 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 375 лв., а в частния - 970 лева.


Средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 8.9% в сравнение със същия период на 2020 година.


Най-високо средномесечно трудово възнаграждение са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 2 181 лева, „Държавно управление” - 1 517 лева, „Образование” - 1 485 лева, „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 1 427 лв. и  „Селско, горско и рибно стопанство” - 1 123 лева.


Най-нископлатени са били наетите лица в „Операции с недвижими имоти ” - 631 лева, „Административни и спомагателни дейности” - 800 лева,  „Професионални дейности и научни изследвания ” - 817 лева и „Транспорт, складиране и пощи” - 832 лева.


В сравнение с останалите области на страната област Добрич е на 21-во място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 989 лв., София - 1 410 лв., Варна - 1 313 лв., и Стара Загора - 1 307 лв. и Враца - 1 306 лева.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+