Без становище от РИОСВ при кандидатстване с проекти за закупуване на земеделска техника

Без становище от РИОСВ при кандидатстване с проекти за закупуване на земеделска техника
За проектните предложения, подадени по подмярка 4.1 за закупуване само на земеделска техника няма да бъде необходимо становище от РИОСВ.

Това става ясно от публикуваното на страницата на МЗХГ Становище от Министерството на околната среда и водите относно необходимостта от провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда за проекти, свързани със закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“.


Позицията на МОСВ гласи, че дейността по закупуване на земеделска техника не попада в обхвата на Приложение №1 и № 2 на ЗООС, като същата не може да бъде определена и като инвестиционно предложение от Допълнителните разпоредби. В тази връзка няма основание да се изискват и провеждат процедури по реда на глава шеста от ЗООС за тези намерения. Дейностите по закупуване на земеделска техника не могат да бъдат отнесени и към понятията план, програма и инвестиционно предложение, поради което не попадат под разпоредпите на Закона за биологичното разнообразие и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони и съответно не подлежат на процедиране по нея.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+