Кражбите на имущество - най-разпространените престъпления, извършени от непълнолетни в област Добрич

Кражбите на имущество - най-разпространените престъпления, извършени от непълнолетни в област Добрич
През 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 208 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 1.9% по-малко в сравнение с 2019 година. От тях непълнолетни (14 - 17 г.) са 75.5%, малолетни (8 - 13 г.) - 24.5%.


За извършени противообществени прояви през 2020 г. през ДПС са преминали 122 малолетни и непълнолетни. От тях момчета са 85, или 69.7%, а момичета - 37, или 30.3%. 


В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:


• „прояви на насилие и агресия“ - 25 малолетни и непълнолетни (20.5%);


• „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 19 лица (15.6%);


• „тормоз“ - 15 малолетни и непълнолетни (12.3%);


• „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ - 11 лица (9.0%);


• „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 10 лица, или 8.2%.


Броят на малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, е 98. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 51 лица, или 52.0% от всички малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на взломни кражби - 17.6% (9 лица).  12 лица (12.2%) са регистрирани за „унищожаване и повреждане на имущество“.


През 2020 г. пострадали от престъпления в област Добрич са 16 деца, от които 15, или 93.8%, са момичета. Малолетни са 10 лица (62.5%), а непълнолетни - 6 (37.5%). 


Най-голям е броят и относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от блудство - 5 лица (31.3%) и на пострадалите от детска порнография - 3 лица (18.8%).


През 2020 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 108 възпитателни дела. От тях 74 (68.5%) са образувани по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 103, като в срок до един месец са решени 70 дела, или 68.0%.


Местните комисии са наложили 197 възпитателни мерки в съответствие със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 135 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 138 общественоопасни деяния през 2020 година. 


Най-често налаганите възпитателни мерки са „предупреждение“ - в 66 случая (33.5%), „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ - в 45 случая (22.8%) и „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ - в 40 случая (20.3%).


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+