С близо 900 000 лева се увеличава бюджетът по подмярка COVID 3

С близо 900 000 лева се увеличава бюджетът по подмярка COVID 3
ДФ „Земеделие” увеличава с 899 800 лв. бюджета по подмярка COVID 3.

Бюджетът по подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. се увеличава от 7 321 096 лв. на 8 220 896 лв.


С отпускането на допълнителните средства ще бъдат подпомогнати всички допустими кандидати, които в периода 26 октомври - 13 ноември 2020 г. са заявили помощта. Припомняме, че общо 211 заявления за подпомагане са подадени по извънредната подмярка COVID 3. 117 заявления са подадени в направлението за подпомагане за еднократно платима сума на база средносписъчен брой на персонала за периода март - юни 2020 г., а 94 са заявленията за подпомагане за еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните нетни приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 година.


Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция:


- мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;


- месо и месни продукти;


- плодове и зеленчуци, включително гъби;


- пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;


- зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 


- растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;


- технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;


- готови храни за селскостопански животни (фуражи).


Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID 3 е до 50 хил. евро.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+