Широколентов достъп до интернет ще бъде изграден в селските райони

Широколентов достъп до интернет ще бъде изграден в селските райони
Това стана ясно на днешното правителствено заседание, където бяха осигурени 42 млн. евро за постигането на целта.

Сумата е част от общо 70 млн. евро, които се прехвърлят между различни мерки по Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020 г.). 


Министерският съвет одобри 10-то изменение на програмата, с което се осигурява балансирано и ефективно насочване на финансовия ресурс, в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво. 


С изменението на програмата се разширява и обхватът на подпомагане. Очаква се включване на нови защитени зони по Директивата за опазването на дивите птици и по Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.


 „Изменението е важно, защото още от 1 март ще можем да предоставим компенсаторни плащания по мярката 12 на земеделските стопани, които попадат в обхвата на новоиздадените заповеди“, изтъкна министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. 


Министър Танева посочи още, че ще бъде осигурено и допълнително финансиране за местните поделения на вероизповеданията, в това число църкви и манастири.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+