Ремонт на улици и изграждане на детски площадки предвижда проект на МИГ - Добричка

Ремонт на улици и изграждане на детски площадки предвижда проект на МИГ - Добричка
МИГ – Добричка подписа договор за предоставяне на безвъзмезднафинансовапомощ по Програмата за развитие на селскитерайони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие.


В рамките на проекта се предвижда да бъде подобрена малка по мащаби инфраструктура в селата Фелдфебел Дянково, Бенковски и Воднянци. Ще бъде извършен основен ремонт на част от уличната мрежа, а в две от населените места ще бъдат изградени нови детски площадки. 


Срокът за изпълнение е до 30 юни 2023 година, а стойностна на договора е 157 048.00лв. 


Проектът включва ремонт на част от улиците "Трета" в с.Воднянци - 190 метра, "Втора" в с. Фелдфебел Дянково – 100м и "Трета" в с. Бенковски - 210 метра, като в последните две села  ще бъдат изградени нови площадки за игра със спортни уреди и автономно соларно осветление. 


Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка, по подмярка 19.2-7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всичкивидове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГДобричка за периода 2016-2020г..


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+