Община Каварна предвижда да намали бюджета си заради намаление на приходната част

Община Каварна предвижда да намали бюджета си заради намаление на приходната част
Кметът на община Каварна Елена Балтаджиева представи мотивите за необходимостта от актуализацията на бюджета за 2020 година.

Бюджетът за тази година в крайморската община ще бъде намален с 216 464 лв., поради спад в приходната част, в заеми и трансфери. Така бюджетът от 18 223 878 лв. става 18 007 414 лв.


Основните промени, които предлагат от Общинската администрация са:


- Възстановяване на заем в размер на 68 616 лв. и трансфер в размер на 17 800 лв. за приемателна комисия по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Каварна“, финансиран със средства от Програма за развитие на селските райони - ПРСР 2014-2019г.


-Прехвърляне на средства в размер на 75 000 лв. по наложени корекции и 1 101 лв., които не са били включени в бюджета на проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на Община Каварна“, финансиран със средства от ПРСР


-Прехвърляне на средства в размер на 10 000 лв., което е делът на общината и средства в размер на 3 947 лв., които не са били включени в бюджета на проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на Община Каварна“


-Възстановяване на средства в размер на 40 000 лв. по бюджета на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в град Каварна“, средства, които е следвало да се възстановят в сметката на Оперативна програма околна среда – ОПОС


-Необходимо е да се извърши заем в размер на 100 000 лв. за проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна“, с договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г. Средствата ще се осигурят от приходите от продажба на земя


-Необходимост от осигуряване на средства в размер на 48 510 лв. за неотложни дейности по „Защита на населението“ за сметка намаляването на средствата за зимно поддържане 2019-2020 г., като основанието за това е параграф &39 от Преходните и заключителни разпоредби на „Закона за здравето“


-По капиталовата програма е необходимо да се извърши общо увеличение в размер на 3 500 лв., което се явява средства в размер на 2 000 лв. за приемателна комисия на обект „Водопровод от съществуващ водоем от „Топола“ до „Божурец“ и придобиване на информационно табло в размер на 1 500 лв. Средствата ще се прехвърлят от неизразходваните средства за командировки на общинската администрация, които са в размер на 3 500 лв.


Намаленията, с цел компенсиране на средствата, по заеми и трансфери, са основно от намаляване на „Текущи разходи“ в общинска администрация в размер на 52 000 лева, намаляване на средства по „Културният и спортен календар“ в размер на 121 464 лв. и тези за текущ ремонт на читалища в размер 38 000 лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+