Административният съд в Добрич с мерки за безопасно протичане на работния процес

Административният съд в Добрич с мерки за безопасно протичане на работния процес
Ръководителят на Административния съд в Добрич призовава граждани, адвокати, съдии и съдебни служители за отговорно отношение относно спазването на мерките за превенция от Ковид-19.

Ръководството на съда призовава: 


Страните в съдебните производства да посочват електронен адрес за получаване на съобщения, както и телефони за връзка за своевременното им уведомяване в случай на отлагане или пренасрочване на делата. 


По възможност справките по дела да се извършват по телефона.


Да подават всякакъв вид документи по пощата или по електронен път на следния имейл:  admcourtdobrich@abv.bg, като в случай че съдебните книжа, в т.ч. жалби, искови молби и други, иницииращи съдебни производства, са изпратени на посочения електронен адрес, то следва да са подписани с квалифициран електронен подпис.


Адвокатите да се регистрират в ЕПЕП и да подадат заявление по делата за електронно призоваване, като ползват функционалностите на портала за изпращане и получаване на книжа по делата, съобщения и призовки. 


Вещите лица, назначени по делата, да посочват електронен адрес и мобилен телефон за връзка. Изготвените експертни заключения по административни дела могат да бъдат депозирани, както следва: admcourtdobrich@abv.bg или asdobrich@mail.bg, в случай че вещото лице разполага с електронен подпис.


Ако позволяват климатичните условия, участниците в заседания да изчакват пред сградата на съда, като се допускат в сградата непосредствено преди началото на заседанието, за което са призовани.


Пребиваващите в сградата на съда да спазват препоръчителната от здравните органи дистанция.


Всички посетители да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата и при влизане да използват поставените на входовете дезинфектанти. 


Административният ръководител на Административния съд в Добрич обръща внимание, че:


1. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания – температура над 37.4 градуса, хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. 


2. Движението по стълбищата в сградата на съда е еднопосочно според поставените указателни табели и ограничителни ленти.


3. Времето за работа с граждани на деловодството е от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14 до 17 ч., тъй като от 12 ч. до 14 ч. се извършва задължителна дезинфекция. След приключване на съответната дейност посетителите на съда трябва незабавно да напуснат сградата.


Ръководството на Административния съд в Добрич се обръща с молба към гражданите, страните по делата и адвокатите да проявяват чувство на отговорност, разбиране и толерантност в името на опазване живота и здравето на всички участници в съдебния процес. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+