35 са били младите практикуващи лекари в област Добрич през 2019 година

35 са били младите практикуващи лекари в област Добрич през 2019 година
В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Добрич практикуват 467 лекари.

Лекарите по дентална медицина са 121. Медицинските специалисти по здравни грижи, които работят на основен трудов договор в лечебните заведения, са 758, от които 480 медицински сестри и 60 акушерки.


В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 188 лекари. Медицинските специалисти по здравни грижи са 329, от които 233 медицински сестри. В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 243 лекари и 121 лекари по дентална медицина. Тук се включват и всички лекари и лекари по дентална медицина, които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2019 г. на основен трудов договор работят 36 лекари.


Към 31 декември 2019 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:


• Мъже са 200 (42.8%), жени - 267 (57.2%).


• Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 192, или 41.1%.


• Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 35, или 7.5%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 101, или 21.6%.


В структурата на лекарите по специалности1 най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 115, или 24.6% от всички лекари в областта, следвани от практикуващите Акушерство и гинекология - 30 (6.4%), Нервни болести - 26 (5.6%), Спешна медицина - 25 (5.4%), Психиатрия - 24 (5.1%), Педиатрия - 23 (4.9%), Кардиология - 22 (4.7%), Хирургия - 21 (4.5%), Ендокринология и болести на обмяната, и Образна диагностика - по 16 (3.4%) и Ушно-носно-гърлени болести - 12 (2.6%).


Осигуреността на населението с лекари по области варира от 24.8 до 62.8 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници (фиг. 4) - Плевен (62.8 на 10 000 души от населението), София (столица) (51.2), Пловдив (51.0) и Варна (50.7). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24.8 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Силистра (27.7).


Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 5.9 на 10 000 души от населението. В област Добрич те са 6.7 на 10 000 души от населението.


Най-висок е показателят за областите Плевен (8.3 на 10 000 души), Видин и Кюстендил (по 7.0) и Монтана (6.9). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (3.4 на 10 000 души от населението), Търговище (4.3), Разград и Русе (по 4.6).


Осигуреността с лекари по дентална медицина за областта е 7.0 на 10 000 души от населението.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+