Селскостопанската академия отвори прием по 25 докторски програми

Селскостопанската академия отвори прием по 25 докторски програми
Селскостопанската академия обяви конкурс за прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение с държавна поръчка за учебната 2020/2021 г.

Съобщението е обнародвано в „Държавен вестник“ и вече тече двумесечния срок за подаване на документи.


Може да се кандидатства по следните 25 акредитирани докторски програми:Необходимо е кандидатите да подадат следните документи: заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението– нотариално заверено копие, удостоверение за признато висше образование в степен „магистър“- ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, както и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Предвидена е такса за кандидатстване от 30 лв.


Документите се подават в ЦА на ССА– София, ул. Суходолска No30, стая No 102, от 9,30 до 16,30 ч.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+