РИОСВ - Варна извърши последващ контрол на депото за неопасни отпадъци в с. Богдан

РИОСВ - Варна извърши последващ контрол на депото за неопасни отпадъци в с. Богдан
Архивна снимка
31 юли експерти на РИОСВ-Варна са извършили последващ контрол на „Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан“, във връзка с дадените предписания на кмета на община град Добрич, касаещи предприемане на незабавни действия по потушаване огнищата на тлеене на пожара.

Констатирано е било, че вследствие на предприетите действия от община Добрич и РС ПБЗН – Добрич тлеенето на депото е ограничено до участък с приблизителна площ от 1 дка, по южния скат. Посоката на вятъра е от юг и димните газове се насочват към гр. Добрич.


Дейностите по запръстяване на участъка продължават.


В изпълнение на предписанията в РИОСВ-Варна е постъпила и програма от мерки, набелязани от община град Добрич за потушаване тлеенето на депото.


За осъществяване контрол на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух (КАВ) в приземния слой на града Мобилната автоматична станция (МАС) на РЛ-Варна е била позиционирана на центъра в Добрич, в района на площад „Свобода“, за периода от 24 до 28 юли.


При извършената оценка на резултатите е констатирано:  • по замърсител ФПЧ10 резултатите са под средноденонощната норма (СДН) за опазване на човешкото здраве – 50 μg/m3, като най-високата регистрирана стойност е – 34 μg/m3. В ранните часове на денонощията за периоди от около два часа  са регистрирани единични превишения, достигащи до 209 μg/m3  по същия показател.

  • по замърсители серен диоксид, въглероден оксид, азотен диоксид и озон данните са значително под нормите за съответния замърсител.


В законодателството по опазване на околната среда (което е изцяло хармонизирано с Европейските екологични норми) няма норми за неприятни миризми, посочват още от РИОСВ - Варна.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+