Близо 189 млн. лв. европейско финансиране в област Добрич

Близо 189 млн. лв. европейско финансиране в област Добрич
От началото на програмния период 2014-2020 г., до края на месец юли 2020 г., по Оперативните програми (без Програма за развитие на селските райони) са сключени 204 договора за 232,8 млн. лева, съобщават от ОИЦ-добрич.

Безвъзмездната финансова помощ (БФП) възлиза на 188,3 млн. лв., а реално изплатените суми са 139,4 млн. лв. или 59,9%. 


В процес на изпълнение са 120 договора, от които 73 са подписани през тази година за 21,5 млн. лв. БФП. Местни фирми и неправителствени организации изпълняват 82 проекта на стойност 23,6 млн. лв., а 38 общински проекта за 125,3 млн. лв. БФП са в процес на реализация.  


По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. община град Добрич и община Генерал Тошево имат сключени общо 16 договора за 34,6 млн. лв. БФП, като 9 са в процес на изпълнение.  Към момента, Община град Добрич изпълнява шест проекта за 24,4 млн. лв., като два са подписани през тази година: за реконструкция на общинска сграда за приют за бездомни лица и семейства и за внедряване на интелигентна  транспортна система за управление на трафика, реконструкция на 30 спирки и бул. „Добричка епопея“ и закупуване на 4 електробуса. Двата проекта са на стойност 8,4 млн. лв. БФП. По същата програма Община Генерал Тошево е договорила над 6,5 млн. лв. БФП за повишаване на енергийната ефективност на 21 обществени и жилищни сгради. В средата на април т.г. приключи енергийното обновяване на сградите на Районния съд, Районното управление „Гранична полиция“ и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Предстои да бъдат въведени мерки по енергийна ефективност на Дирекция „Социално подпомагане“ и още пет жилищни сгради. 


Над 15,8 млн. лв. европейско подпомагане е договорил местният бизнес по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. В процес на изпълнение са 62 проекта, по които ще бъдат вложени 5,89 млн. лв. за подобряване на производствения капацитет, повишаване на конкурентоспособността на фирмите, както и засилване на експортния им потенциал. Само от началото на годината са подписани 58 договора за 3,33 млн. лв. БФП. От тях 50 проекта на стойност 418 501 лв. са одобрени по  процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 


Общо осем проекта за 2,5 млн. лв. са подкрепени от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. В процес на изпълнение са три проекта за социална, образователна и професионална интеграция на малцинствените групи.


От началото на програмния период, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. е финансирала 60 проекта за 15,1 млн. лв. БФП, като от тях 27 проекта се изпълняват в момента. В цялата област се предоставят патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, като общините Генерал Тошево, град Добрич, Добричка, Крушари и Тервел са с допълнителни споразумения за 940 289,98 лв. по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Чрез нея над 540 възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, лица под карантина и самотни родители допълнително се подпомагат чрез доставка на храна, лекарства и други стоки от първа необходимост, закупени с техни средства.  През юни месец 2020 г. община град Добрич стартира социалната услуга „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18-21г. без увреждания, нямащи все още възможност за пълна самостоятелност поради липса на доходи и заетост. През настоящата година бяха одобрени и първите в областта проекти по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес“, предоставяща подкрепа в размер до 5 000 лв. за достъп до бизнес услуги в областта на бизнес стратегиите, продажбите, маркетинговите и юридическите услуги и други.


Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. е подкрепила пет проекта за над 92 млн. лв. БФП.  През тази година общините Каварна, Генерал Тошево и Тервел подписаха договори за общо 5,4 млн. лв. безвъзмездно финансиране за закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци. По този начин ще се ограничат неблагоприятното въздействие върху околната среда от натрупаните стари отпадъци и ще намалят вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха.


С над 7 млн. лв. Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. финансира изпълнението на 20 проекта, като през 2020 г. са одобрени четири нови за повишаване на безопасността на работа на плавателен съд, оборудване и модернизиране на предприятие за аквакултури, изграждане на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност в Балчик и изграждане на морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла.


По Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. продължава ефективното функциониране на Областен информационен център-Добрич за периода 2019-2021 г., който информира безплатно потенциалните бенефициенти от областта за възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и да популяризира политиките и ролята на ЕС.


Данните са от Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) към дата 31 юли 2020 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+