Разширяват териториалния обхват на Младежкия център в Добрич по проект, предвиждат се и ремонтни дейности

Разширяват териториалния обхват на Младежкия център в Добрич по проект, предвиждат се и ремонтни дейности
Община Добрич e с одобрен проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“, съобщават от местната администрация.

Община Добрич  е одобрена за проектно предложение по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана за подбор на проекти „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“. 


Партньор на Община град Добрич по проекта е Община Копавогур, Исландия. 


Основната цел е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център в Добрич, повишаване разнообразието на дейностите и броя на младежите и участниците от други възрастови групи в инициативите, за да се отговори на потребностите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително от уязвимите групи.


В рамките на проекта са предвидени строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване за обособяване на младежка зона в прилежащата част на Младежки център в Добрич, подобряване на материално-техническата база в Корпус 3 – зала за танци, закупуване на оборудване и обзавеждане за реализиране на широк спектър от разнообразни дейности от и за младите хора.


Планирани са младежки академии, обмени и инициативи, неформални обучения, образователни курсове, нови клубни форми, дейности за социално приобщаване, срещи с представители на уязвими групи, работа с млади хора от отдалечени населени места, дейности с представители на групи, различни от младежите, в това число родители, деца, учители и други специалисти работещи с младежи.


Предстои подписване на договор за изпълнение на проекта между Община град Добрич и Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.


Проектното предложение „Младежки център Добрич – Вашето днес“ е на обща стойност 1 895 105. 66 лв., предоставена по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+