Приеха годишен план за развитие на социалните услуги в Община Добрич

Приеха годишен план за развитие на социалните услуги в Община Добрич
Местната власт прие годишен план за развитие на социалните услуги в Община Добрич за 2020/2021 година.

В докладната записка, представена от зам.-кмета по "Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева, са описани приоритетите на социалната политика в Добрич. Сред тях са осигуряване на достъпни и качествени услуги и насърчаване на социалното включване чрез превенция на деца и семейства в риск и осигуряване на безопасна и сигурна среда за отглеждането им; социално включване на общности в неравностойно положение и социално уязвими групи; грижа за старите хора и преодоляване на тяхната изолираност, чрез интегрирането им в обществото; подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните; развитие на човешките ресурси и изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.


На територията на община Добрич функционират следните социални услуги - Домашен социален патронаж, Звено за обслужване в домашна среда, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, Предоставяне на асистентска подкрепа по Закона за личната помощ, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания към ЦПЗ”Д-р П. Станчев”, Дневен център за деца с увреждания „Надежда”, Защитени жилища за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Преходно жилище за пълнолетни лица с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора, Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1, 2 и 3, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - ЦНСТ 1 и ЦНСТ 4, Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания - ЦНСТ 2 и ЦНСТ 3, Център за обществена подкрепа – 2, Център за обществена подкрепа, възложен на  външен доставчик - Сдружението „Български Червен кръст“, Дом за медикосоциални грижи за деца, Дневен център за деца с увреждания към ДМСГД – Добрич, Общностен център за деца и семейства, Приемна грижа Проект „Приеми ме 2015” – ОП”РЧР”, Дом за стари хора и Център за временно настаняване. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+